Tietoa ja kritiikkiä tuulivoimaloiden sijoittamisesta Pohjanmaalla.

Vetoomus Pohjanmaan liiton hallitukselle Kattiharjun puolesta

                     Arvoisa Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Me allekirjoittaneet vetoamme Pohjanmaan liiton hallitukseen Kattiharjun tuulivoima-alueen poistamiseksi vaihemaakuntakaavasta 2 seuraavilla argumenteilla:

1. Pohjanmaan liiton epäonnistuneen kuulutus- ja tiedotusmenettelyn vuoksi Kattiharjun suunnitellun tuulivoima-alueen asukkaat ovat olleet tuulivoimakaavoituksen vireilletulosta tiedotuspimennossa. Sen todistaa valtava palautemäärä, jonka lähialueen asukkaat antoivat Isonkyrön ja Laihian kuntien Kattiharjun osayleiskaavoituksen OAS:sta ja YVA:sta vuoden 2013 lopussa, kun Kattiharjun ”tuulipuiston” osayleiskaavan vireilletulosta kuulutettiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaikilla osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun. Mahdollisuus osallistumiseen tulee tarjota jo suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin ratkaisut ovat vielä avoinna ja tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet olemassa. (Ympäristöministeriön esite: Maakuntakaava 2004) 

Lain tarkoitus ei valitettavasti toteutunut ainakaan Kattiharjun osalta. Kuulutusteksti ”Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla” ei ole avoin ja informatiivinen. Kuvaavaa on, ettei täkäläinen paikallislehdistökään ole ollut perillä kaavoituksen tarkoituksesta, joka koski yksinomaan tuulivoimaa. Voi vain pohtia, miksei maakuntaliitto herännyt ilmeiseen viestintävajaukseen, vaikka kyseessä on näin raskaasti osallisia koskettava hanke. ( Maakuntakaavassa 60 voimalaa, kuntien yleiskaavoituksessa nyt 89 voimalaa.)

Vastuunsa tunteva kaavoittaja olisi varmasti halutessaan löytänyt keinon edistää lain edellyttämää kaavoituksen vuorovaikutteisuutta, esim. kirjeillä hankealueiden lähiasukkaille. Pelkästään kuulutuksessa yksinkertainen sana tuulivoimakaavoitus olisi riittänyt. (Ruotsinkielisillä alueilla on luultavasti lehdistö ollut paremmin hereillä, tai kuntien tiedotuspolitiikka ei ole salailevaa kuten Kattiharjun tapauksessa.)

2. Myös Isonkyrön ja Laihian kunnat ovat ajaneet tuulivoima-aluetta ns. sammutetuin lyhdyin. Esim. Isonkyrön kunta mainitsee sanan tuulivoima vasta kunnanhallituksen pöytäkirjassa 8.4.2013 eli vaihemaakuntakaava 2 :n viimeisenä muistutuksen jättöhetkenä.

3. Kattiharjun alueella on monipuolinen ja rikas luontoympäristö. Sekä luontodirektiivin IV a että lintudirektiivin lajeja esiintyy. Siellä on kanalintujen rauhoitusalue, hyvä teeri-, metso-, riekko-, pyy- ja muu riistakanta sekä useita metsojen soidinalueita.  Alueella on runsas eläimistö: ilves, susi, karhu ja ahma esiintyvät. Alue on hirvien vasoma-aluetta, kesälaidun ja muuttoreitti. Se on ilveksen ja saukon pessimäaluetta. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Erittäin harvinainen kaskikeiju esiintyy siellä; liito-orava ja lepakko kuuluvat lajistoon. Kaikkiaan metsäalue on luontoarvoiltaan täysin kartoittamaton. 

4. Museoviraston lausunnossa 047/303/2012 virasto esittää vaihemaakuntakaava 2:sta poistettavaksi Kattiharjun ja Naarajoen aluevaraukset. Näin ollen on olemassa merkittävä todennäköisyys sille, että hallintotuomioistuinkäsittelyssä Kattiharju ja Naarajoki kuitenkin poistetaan kaavasta.

5. Kattiharjun alueen hanketoimija Prokon Wind Energy Finland Oy:n emoyhtiö Prokon on asetettu Izehoessa Saksassa tammikuussa selvitystilaprosessiin, joka päättyy 30.4.2014. Konkurssi on erittäin mahdollinen, firma on lisäksi vääristellyt viime vuonna tasettaan. Vaikka Prokon tällä erää selviytyisikin, saattaisi  sen Kattiharjuoperointi käydä todella kalliiksi veronmaksajille.

6. Kattiharjun vaikutusalueen asukkaiden mielipiteet eivät ”ehtineet” vaihemaakuntakaavaan, mutta ne löytää ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (www.ymparisto.fi/kattiharjutuuliYVA): Yhteisviranomaisen lausunto Kattiharjun tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta 

Asukkaiden mielipiteet ovat sivuilla 18-41, ja niitä on 20 kpl. Allekirjoittaneita on kaikkiaan 401 sekä yhteisöjä - Torstilan metsästys- ja ampumaseura, Orisbergin kappelin kannatusyhdistys ry ja Kylänpään koulun vanhempainyhdistys. 

Vertailun vuoksi muistutettakoon, että vaihemaakuntakaava 2:sta  poistettiin syksyllä Maalahden Sidlandet, jolloin syyksi mainittiin merikotkan ohella myös asukkaiden runsas vastustus. Me allekirjoittaneet vaadimme, että myös Kattiharjun alueen lähiasukkaiden erittäin laaja ja painava hanketta vastustava mielipide otetaan huomioon.

Kattiharjun tuulivoima-alue sijoittuisi keskelle vakituista ja runsasta asutusta. Se rikkoisi kyrönmaalaisen kulttuurimaiseman räikeästi. Liioittelematta voi sanoa, että näin huonosti massiiviseen tuulivoimateollisuuteen soveltuvaa aluetta on Pohjanmaalta vaikea löytää!

Pyydämme ystävällisesti Teitä käyttämään päätösvaltaanne ja poistamaan vaihemaakuntakaava 2:sta Kattiharjun hankealueen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                         Pro Kattiharju ( kattiharju@gmail.com )

 

Översättning

Ärade medlemmarna i Österbottens förbunds fullmäktige

 

Vi undertecknade vädjar till Österbottens förbunds fullmäktige för att området Kattiharju för vindkraft skall strykas ur etapplandskapsplan 2 med följande argument:

1. På grund av Österbottens förbunds misslyckade förfarande vid kungörelse och information har invånarna på det planerade vindkraftsområdet Kattiharju hamnat i informationsmörker vad det gäller vindkraftsplanläggningens inträde av anhängighet. Detta bestyrker även den stora mängden respons som närområdets invånare inlämnade om PDB och MKB gällande delgeneralplanläggningen av Kattiharju området i Storkyro och Laihela kommuner i slutet av år 2013, då anhängigheten av delgeneralplanen för Kattiharju ”vindparken” kungjordes.

Markanvändnings- och bygglagen förutsätter att alla sakägare har möjlighet att delta i beredningen av planen. Möjlighet att delta skall erbjudas redan i början av planeringen, då det ännu inte finns några lösningar och möjligheterna att påverka är reella. (Miljöministeriets broschyr: Landskapsplanen 2004)

 

Syftet med lagen förverkligades tyvärr inte alls vad det gäller Kattiharju. Texten för kungörelsen ”Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten” är inte öppen och informativ. Detta beskriver bra det att inte ens lokalpressen har varit medveten om vad planläggningens syfte är, vilket berör enbart vindkraft. Man kan bara fundera, varför landskapsförbundet inte vaknade till insikt om att informationen var uppenbart bristfällig, fastän det är fråga om ett så betydande projekt som har kraftig inverkan på olika sakägare och parter. (i landskapsplanen 60 kraftverk, i kommunernas generalplanläggning 89 kraftverk.)

 

En ansvarig planläggare skulle säkert ha upptäckt ett lämpligt sätt att främja den interaktiva planläggning som lagen förutsätter, t.ex. genom att skicka ett brev till människor som bor nära projektområdet. I kungörelsen skulle enkla orden planläggning av vindkraft ha räckt till. (I svenskspråkiga områden har pressen troligtvis varit bättre vaken eller kommunernas politik gällande informationen har inte varit hemlighållande som för Kattiharjus del.)

 

2.Även Storkyro och Laihela kommuner har arbetat för vindkraftområdet s.k. med släckta lyktor. T.ex. Storkyro kommun nämner för första gången ordet vindkraft först i kommunstyrelsens protokoll 8.4.2013, d.v.s. i sista stunden då påminnelser om etapplandskapsplanen borde inlämnas.

 

3. Området kring Kattiharju är månsidig och rik naturmiljö. Där förekommer sådana arter som ingår både i naturdirektivet IV och i fågeldirektivet. Där finns ett fridlyst område för skogshönsfåglar, mycket bra bestånd av orre, tjäder, dalripa och järpe samt av vilt. Dessutom där ligger flera områden för tjäderspel. Områdets djurvärld är rik: på området förekommer lo, varg, björn och järv. För älg utgör området ett kalvningsområde, ett sommarbete och en flyttningsrutt. Ytterligare bygger lo och utter bo på området. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX En mycket sällsynt art rödhalsad skuggbagge förekommer där. Även flygekorre och fladdermus hör till områdets artbestånd. Allt som allt är skogsområdet helt och hållet okarterat vad det gäller områdets naturvärden.

 

4. Museiverket framför i sitt utlåtande 047/303/2012 att områdesreserveringarna för Kattiharju och Naarajoki skall strykas ur etapplandskapsplan 2. Således finns det en stor sannolikhet för att vid förvaltningsdomstolen förhandling skall Kattiharju och Naarajoki i alla fall strykas ur planen.

 

5.Projektaktör i Kattiharju området Prokon Wind Energy Finland Oy:s moderbolaget Prokon har i januari försatts i likvidation i Itzehoe i Tyskland, som avslutar 30.4.2014. Det är mycket möjligt att bolaget går i konkurs, dessutom har bolaget förvrängts förra årets balansräkning. Även om Prokon nu den här gången klarar av sitt läge, kan Kattiharju-operationen bli mycket dyr för skattebetalare.

 

6.Ställningstagandena av invånarna i Kattiharju influensområdet ”hann” inte med i etapplandskapsplanen, men de är tillgängliga i miljöförvaltningens webbtjänst (www.ymparisto.fi/kattiharjutuuliYVA): Yhteisviranomaisen lausunto Kattiharjun tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta.

 

Invånarnas ställningstaganden och åsikter finns på sidor 18-41 och de finns 20 st. De undertecknade är sammanlagt 401 samt föreningar och samfälligheter  - Torstilan metsästys- ja ampumaseura, Orisbergin kappelin kannatusyhdistys och Kylänpään koulun vanhempainyhdistys.

 

För jämförelsens skull vill man påminna att Sidlandet i Malax ströks ur etapplandskapsplan 2 förra hösten, då utöver kungsörnen även invånarnas rikliga motstånd nämndes som orsak till strykningen. Vi undertecknade kräver att även det mycket omfattande och kraftiga motståndet mot projektet som invånarna i närheten av Kattiharju har framfört, tas i beaktande.

 

Kattiharju vindkraftsområdet är planerat mitt i bestående och riklig bosättning. Det skulle drastiskt splittra kulturlandskapet i Kyro-trakten. Utan överdrift kan man påstå att i Österbotten är det svårt att hitta sådant område som passar lika dåligt för så massiv vindkraftsindustri som detta gör!

 

Vi ber Er att använda Er beslutanderätt och stryka Kattiharju projektområdet ur etapplandskapsplan 2.

 

I Orisberg, Seljänkangas, Naarajoki, Allinen,

Torstila, Iippomäki, Jakkula, Kylänpää, Jukaja

3.4.2014

 

 

 

 

                                          

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Kirjaudu Kattiharjuun osallistuaksesi keskusteluun